Soojuspumpade paigaldaja

Õppeliik

Õppevorm

Eeldus alustamiseks

Õppeaeg

Tase

Kutseõpe

Statsionaarne,  päevane õpe

Põhiharidus

6 kuud

4.tase


Eriala kirjeldus

Soojuspumpade paigaldaja paigaldab eelnevalt koostatud projekti, tööjoonise või tootja paigaldusjuhendi alusel seadme ning teeb toru- ja kaabeldustööd. Soojuspumpade paigaldaja kompetentsi kuulub ka kliendi nõustamine seadme edasise kasutuse, võimaluste ja hoolduse osas. 
 

Soojuspumpade paigaldamise kompetents eeldab, et inimene on eelnevalt omandanud keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse. Sõltuvalt paigaldatava pumba liigist on paigaldajal vajalik omada järgmisi põhikutseid:
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse on vajalik õhk-õhk või õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldajatele;
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa kutse on vajalik maasoojus- ehk geotermiliste ning ventilatsioonisoojuspumpade paigaldajatele.

Eriala kirjeldus

Soojuspumpade paigaldaja paigaldab eelnevalt koostatud projekti, tööjoonise või tootja paigaldusjuhendi alusel seadme ning teeb toru- ja kaabeldustööd. Soojuspumpade paigaldaja kompetentsi kuulub ka kliendi nõustamine seadme edasise kasutuse, võimaluste ja hoolduse osas. 
 

Soojuspumpade paigaldamise kompetents eeldab, et inimene on eelnevalt omandanud keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse. Sõltuvalt paigaldatava pumba liigist on paigaldajal vajalik omada järgmisi põhikutseid:
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa või külmamehaaniku kutse on vajalik õhk-õhk või õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldajatele;
- keskkonnatehnika lukksepa või kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa kutse on vajalik maasoojus- ehk geotermiliste ning ventilatsioonisoojuspumpade paigaldajatele.

Õppeliik

Õppevorm

Eeldus alustamiseks

Õppeaeg

Tase

Kutseõpe

Statsionaarne,  päevane õpe

Põhiharidus

6 kuud

4.tase


Automaaler

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutsekeskharidusõpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4.taseÕppekeeleesti, vene
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksVähemalt põhiharidusÕppeaeg1 aasta 6 kuudTase4.taseÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Automaalri töö on sõiduki  värvkatte taastamine.   Tööprotsessi hulka kuulub sõidukipindade ettevalmistamine värvimiseks sh puhastamine, osandamine ja koostamine, detailide pahteldamine, lihvimine, kruntimine, värvimine ja lõppviimistlus ning plastdetailide remont. Automaaler järgib töö tegemisel  tehnoloogilisi juhendeid, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult.  Töös on olulised koostöö ja osalemine  meeskonnatöös  ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine.  Automaaler  käitub  vastastikust suhtlemist toetaval viisil,  kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles.   

Kutseõppe valikained laiendavad erialaseid kompetentse ja suurendavad kutseõppe lõpetaja konkurentsivõimet tööturul. Valikainete kaudu on võimalik arendada  võõrkeeleoskust, IKT alaseid kompetentse, omandada autoplekksepp-komplekteerija alusteadmised,  õppida klienditeeninduse põhialuseid, kahjukäsitlust, aerograafiat  jms.

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt Tallinnad ja Harjumaal tegutsevad sõidukite kere- ja värvitööde teenust pakkuvad ettevõtted, eelistatult Autode Müügi-  ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL)  liikmed.  Praktikat võib sooritada EU liikmesriigis õppija omal valikul ning kandideerides Erasmus+  või Archimedese praktikaprogrammides. 

 

Õpikeskkond

 Teooria- ja praktilise õppe läbiviimiseks on koolis heal tasemel sisustusega õpperuumid. Õppijale on tagatud piisavad võimalused omandada teadmised kutseala faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kohta ning saavutada  võimekus teadmisi rakendada tööülesannete täitmiseks, erialaste oskuste praktiliseks harjutamiseks ja vilumuse saavutamiseks. Õppetöös kasutatakse professionaalse  töökoja varustust,   näiteks 

 • autopesula ja  sõidukite pindade hoolduse ruum
 • lihvimisseadmed ja vahendid
 • tolmueemaldussüsteemid
 • keevitus- ja tuletööde tegemiseks vajalikud seadmed ja gaasid
 • plastitööde labor
 • kuivatusseadmed,  IR- ja UV- kiirgurid
 • värvipinna mõõtmise vahendid
 • automaalritöökoda  sh värvilabor, kruntimisala ja värvikamber

Kasutame peamiselt Standoxi ja PPG remontvärvisüsteeme.

Tööohutus ja töötervishoid

Õpetame ohutult, säästlikult ja keskkonnasõbralikult töötamist. Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud

 • Erialale vastavad töötunked
 • Peakate
 • Turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.   

Automaalri töös on vajalik pidev hingamiskaitsevahendite kasutamine.

Kutsestandard

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10642811

Lauri Veso