Õppetöö

VÕTA

Varasemate õpingute või töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis


4.1. VÕTA eesmärk on
1) väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;
2) suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe
võimalusi;
3) võimaldada arvestada varasemaid töö- ja õpikogemusi, mis on samaväärsed
vastuvõtutingimustega ja/või õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;
4) võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning
tööjõuvajaduse muutumisele.
4.2. Kool rakendab VÕTAt individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel
1) kooli vastuvõtutingimuste täitmisel;
2) varasemalt läbitud ainete, teemade või moodulite õpitulemuste ülekandmisel ja
varasemate õpingute või varasema töökogemuse arvestamisel aine, teema või mooduli
õpitulemuseks;
4.3. Kuni VÕTA taotluse otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema
õppetöös.

4.4. VÕTA nõustamist osutavad erialade juhijd rühmajuhendajad.
4.5. Taotlemine7
4.5.1. VÕTA taotleja esitab taotluse kooli õppeinfosüsteemis.
4.5.2. Taotlejal tuleb esitada VÕTA taotlus I poolaasta õpiväljundite või moodulite kohta
hiljemalt 1 (ühe) kalendrikuu jooksul alates õppima asumisest ja II poolaasta
õpiväljundite või moodulite kohta hiljemalt 15.jaanuariks. Õppekavadel, mille maht on
väiksem kui 60 EKAP esitatakse taotlus üks kord õppima asumisest ühe kuu jooksul.
4.5.3. VÕTA taotluse juurde kuuluvad originaaldokumendid esitab õppija õppeinfosüsteemi
spetsialistile.
4.5.4. Varasemat õpikogemust tõendatakse lõputunnistuse või muude dokumentaalsete
tõenditega.
4.5.5. Varasema töökogemuse, huvi- ja muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimist
tõendatakse viitega valminud töödele ja nende esitlusega, näidiste mapi, kutsetunnistuse,
töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia või muude dokumentaalsete
tõenditega.
4.5.6. Taotleja on kohustatud
1) tutvuma õppekavaga, hindama oma teadmiste ja oskuste taset ning piisavust õppekavas
esitatud õpiväljunditega;
2) esitama õigeaegselt tõendusdokumendid;
3) täitma hindajate poolt antud lisanõudmised;
4) vastutama kõikide esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
4.6. Hindamine
4.6.1. Taotluste läbivaatamist ja hindamist koordineerib erialade juht. Vajadusel moodustab ta
hindamiseks komisjoni, kuhu kaasab eksperte (õpetaja, tööandja, jt).
4.6.2. Hindamise aluseks on kooli vastava õppekava õpiväljundid.
4.6.3. Hindamisel on õigus rakendada täiendavaid hindamismeetodeid, sh anda taotlejale
ülesandeid, vestelda või hinnata tema teadmisi mõnel muul viisil (näit. proovitöö, vaatlus,
demonstratsioon, test jms).
4.6.4. Vajadusel võib taotlejalt nõuda lisatõendusmaterjalide esitamist ning teha päringuid
esitatud tõendusmaterjalide osas. Lisatõendusmaterjalide esitamiseks määratakse tähtaeg.
Kui täiendavad tõendusmaterjalid jäävad tähtaegselt esitamata, lükatakse taotlus tagasi ja
sellest teavitatakse taotlejat.
4.6.5. VÕTA avalduste hindamine, otsutamine ja tagasisidestamine toimub 30 päeva jooksul
alates avalduse esitamise kuupäevast. Otsuse tähtaeg pikeneb lisanõudmiste täitmiseks
antud aja võrra.
4.7. Taotlejal on õigus
1) saada asjakohast informatsiooni, nõustamist ja tagasisidet;
2) vaidlustada VÕTA komisjoni otsus kooli õppekorralduseeskirja punkt 14 alusel.
4.8. VÕTA otsuse tegemine
4.8.1 Taotlus vaadatakse läbi ja tehakse otsus 30 päeva jooksul lähtudes taotluse esitamisest.
Lisatõendusmaterjalide nõudmisel võib pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 30
päeva, alates lisanõudeks olnud tingimuse täitmisest.

4.1. VÕTA eesmärk on
1) väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;
2) suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe
võimalusi;
3) võimaldada arvestada varasemaid töö- ja õpikogemusi, mis on samaväärsed
vastuvõtutingimustega ja/või õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;
4) võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning
tööjõuvajaduse muutumisele.
4.2. Kool rakendab VÕTAt individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel
1) kooli vastuvõtutingimuste täitmisel;
2) varasemalt läbitud ainete, teemade või moodulite õpitulemuste ülekandmisel ja
varasemate õpingute või varasema töökogemuse arvestamisel aine, teema või mooduli
õpitulemuseks;

4.3. Kuni VÕTA taotluse otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema
õppetöös.

4.4. VÕTA nõustamist osutavad erialade juhijd rühmajuhendajad.
4.5. Taotlemine7
4.5.1. VÕTA taotleja esitab taotluse kooli õppeinfosüsteemis.
4.5.2. Taotlejal tuleb esitada VÕTA taotlus I poolaasta õpiväljundite või moodulite kohta
hiljemalt 1 (ühe) kalendrikuu jooksul alates õppima asumisest ja II poolaasta
õpiväljundite või moodulite kohta hiljemalt 15.jaanuariks. Õppekavadel, mille maht on
väiksem kui 60 EKAP esitatakse taotlus üks kord õppima asumisest ühe kuu jooksul.
4.5.3. VÕTA taotluse juurde kuuluvad originaaldokumendid esitab õppija õppeinfosüsteemi
spetsialistile.
4.5.4. Varasemat õpikogemust tõendatakse lõputunnistuse või muude dokumentaalsete
tõenditega.
4.5.5. Varasema töökogemuse, huvi- ja muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimist
tõendatakse viitega valminud töödele ja nende esitlusega, näidiste mapi, kutsetunnistuse,
töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia või muude dokumentaalsete
tõenditega.
4.5.6. Taotleja on kohustatud
1) tutvuma õppekavaga, hindama oma teadmiste ja oskuste taset ning piisavust õppekavas
esitatud õpiväljunditega;
2) esitama õigeaegselt tõendusdokumendid;
3) täitma hindajate poolt antud lisanõudmised;
4) vastutama kõikide esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
4.6. Hindamine
4.6.1. Taotluste läbivaatamist ja hindamist koordineerib erialade juht. Vajadusel moodustab ta
hindamiseks komisjoni, kuhu kaasab eksperte (õpetaja, tööandja, jt).
4.6.2. Hindamise aluseks on kooli vastava õppekava õpiväljundid.
4.6.3. Hindamisel on õigus rakendada täiendavaid hindamismeetodeid, sh anda taotlejale
ülesandeid, vestelda või hinnata tema teadmisi mõnel muul viisil (näit. proovitöö, vaatlus,
demonstratsioon, test jms).
4.6.4. Vajadusel võib taotlejalt nõuda lisatõendusmaterjalide esitamist ning teha päringuid
esitatud tõendusmaterjalide osas. Lisatõendusmaterjalide esitamiseks määratakse tähtaeg.
Kui täiendavad tõendusmaterjalid jäävad tähtaegselt esitamata, lükatakse taotlus tagasi ja
sellest teavitatakse taotlejat.
4.6.5. VÕTA avalduste hindamine, otsutamine ja tagasisidestamine toimub 30 päeva jooksul
alates avalduse esitamise kuupäevast. Otsuse tähtaeg pikeneb lisanõudmiste täitmiseks
antud aja võrra.
4.7. Taotlejal on õigus
1) saada asjakohast informatsiooni, nõustamist ja tagasisidet;
2) vaidlustada VÕTA komisjoni otsus kooli õppekorralduseeskirja punkt 14 alusel.
4.8. VÕTA otsuse tegemine
4.8.1 Taotlus vaadatakse läbi ja tehakse otsus 30 päeva jooksul lähtudes taotluse esitamisest.
Lisatõendusmaterjalide nõudmisel võib pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 30
päeva, alates lisanõudeks olnud tingimuse täitmisest.