Õppetöö

VÕTA

Varasemate õpingute või töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis


1. Üldsätted 

1.1. Käesolev kord sätestab varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimused ja korra Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (edaspidi kool) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määruse nr 130 „ Kutseharidusstandard“ peatükk 7 alusel. 

1.2. VÕTA eesmärk on

1) väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

2) suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

3) võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks käesolevas määruses nimetatud vastuvõtutingimuste täitmise või õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;

4) võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Loe edasi

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev kord sätestab varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimused ja korra Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (edaspidi kool) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määruse nr 130 „ Kutseharidusstandard“ peatükk 7 alusel. 

1.2. VÕTA eesmärk on

1) väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

2) suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

3) võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks käesolevas määruses nimetatud vastuvõtutingimuste täitmise või õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;


4) võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Loe edasi