Vastuvõtt

Vastuvõtu kord 2020/2021


OLULINE TEAVE. KOGU INFO ESITATUD AVALDUSE KOHTA TULEB SAISIS TEIE POOLT MÄRGITUD E-POSTILE.

 

Väljavõte vastuvõtu korrast

1. ÜLDSÄTTED

Kool kehtestab vastuvõtukomisjoni töökorra, juhindudes Kutseõppeasutuse seadusest (Riigikogu 01.01.2019 seadus), Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu korrast (Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14), Kutseharidusstandardist (Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130) ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärusest (Haridus ja teadusministri 16.06.2016 määrus nr 19).

2. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD DOKUMENDID

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat avalduse elektroonselt SAIS keskkonnas või esitab dokumendid paberkandjal kooli vastuvõtukomisjonile. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt ID kaardi või mobiili ID-ga.

1. Isikut tõendav dokument (Eesti kodaniku pass või ID-kaart)

2. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus (täidetakse kooli vastuvõtu töötaja poolt SAIS-s ja allkirjastatakse paberil)

3. Vanema või eestkostja nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

4. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus koos hinnetelehega) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;

5. Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

6. Välisriigis omandatud kesk- ja/või kõrghariduse puhul palume ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu kvalifikatsiooni vastavuse kohta.

7. Välisriigis omandatud põhihariduse puhul palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles  kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge.

8. Kui õpingute alustamise eeltingimuseks on teatud kompetentside olemasolu, esitab õpilaskandidaat nende olemasolu tõendava(d) dokumendi(d).

9. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks käesolevas loetletud dokumentidele enda isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi. Käesoleva peatüki 3.3. punktides 1 ja 7 nimetatud dokumendi originaali asemel esitab õpilaskandidaadi esindaja selle kinnitatud koopia.

10. Õpilaskandidaat või tema seaduslik esindaja esitab enda kohta järgmised isiklikud kontaktandmed: elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress (soovitatavalt kujul eesnimi.perenimi@ );

3. KOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilaskandidaat esitleb vastuvõtukomisjonile oma kutsealast motivatsiooni ja valmisolekut kutsestandardis ja õppekavas ettenähtud õpiväljundid omandada, tõendite, andmete ja tegevuste kaudu.

Õpilaskandidaatide hindamise kriteeriumid:

1. Vestlus ja/või kirjalik test  kutsesobivuse selgitamiseks;

2. Komisjonil on õigus kutsesobivuse hindamiseks anda kandidaadile täitmiseks teste või praktilisi ülesandeid.

Vastuvõtukomisjon määrab õpilaskandidaadile vestluse toimumise kuupäeva, kellaaja ja ruumi ning annab sellekohase kirjaliku meelespea. Vestlusele ja testimisele lubatakse ainult need õpilaskandidaadid, kes on esitanud käesoleva korra kohaselt kõik nõutud dokumendid ja andmed

Õpilaskandidaatide hindamisel saadud punktid kannab vastuvõtukomisjon SAIS-i kümne tööpäeva jooksul arvates viimase hindamise toimumise päevast. Õpilaskandidaatide sooritatud testid ja vestluste protokollid asuvad vastava õppevaldkonna juhi juures kuni esimese õppeaasta lõppemiseni, seejärel need hävitatakse või kustutakse.

4. ÕPILASKANDIDAATIDE PINGEREA AVALDAMINE JA ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide hindamise tulemuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea ning märgib kooli siseveebis õpilaskandidaadi andmetesse otsuse „vastu võetud“ või“mitte vastuvõetud” ning avalikustab pingerea kodeeritult kooli infostendil ja kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee.

Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli vastuvõtukalendris määratud  tähtajaks SAIS-s või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

5. ÕPPIJA VASTUVÕTMINE ÕPPETÖÖ KESKEL

Alanud õppetööga õppekavale õppeaasta keskel vastuvõtmine on võimalik vabade õppekohtade olemasolul ja erialajuhi nõusolekul. Õppekohale kandideerimine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra punktis 2 loetletud dokumendid. Õpilaskandidaadi hindamine ja vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

6. VAIDLUSTAMINE

Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.

OLULINE TEAVE. KOGU INFO ESITATUD AVALDUSE KOHTA TULEB SAISIS TEIE POOLT MÄRGITUD E-POSTILE.

 

Väljavõte vastuvõtu korrast

1. ÜLDSÄTTED

Kool kehtestab vastuvõtukomisjoni töökorra, juhindudes Kutseõppeasutuse seadusest (Riigikogu 01.01.2019 seadus), Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu korrast (Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14), Kutseharidusstandardist (Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130) ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärusest (Haridus ja teadusministri 16.06.2016 määrus nr 19).

2. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD DOKUMENDID

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat avalduse elektroonselt SAIS keskkonnas või esitab dokumendid paberkandjal kooli vastuvõtukomisjonile. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt ID kaardi või mobiili ID-ga.

1. Isikut tõendav dokument (Eesti kodaniku pass või ID-kaart)

2. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus (täidetakse kooli vastuvõtu töötaja poolt SAIS-s ja allkirjastatakse paberil)

3. Vanema või eestkostja nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

4. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus koos hinnetelehega) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;

5. Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

6. Välisriigis omandatud kesk- ja/või kõrghariduse puhul palume ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu kvalifikatsiooni vastavuse kohta.

7. Välisriigis omandatud põhihariduse puhul palume esitada lõpudokumendid (tunnistus ja hinneteleht) nii originaalkeeles  kui ka lõpudokumentide eestikeelne notariaalselt kinnitatud tõlge.

8. Kui õpingute alustamise eeltingimuseks on teatud kompetentside olemasolu, esitab õpilaskandidaat nende olemasolu tõendava(d) dokumendi(d).

9. Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks käesolevas loetletud dokumentidele enda isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi. Käesoleva peatüki 3.3. punktides 1 ja 7 nimetatud dokumendi originaali asemel esitab õpilaskandidaadi esindaja selle kinnitatud koopia.

10. Õpilaskandidaat või tema seaduslik esindaja esitab enda kohta järgmised isiklikud kontaktandmed: elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress (soovitatavalt kujul eesnimi.perenimi@ );

3. KOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilaskandidaat esitleb vastuvõtukomisjonile oma kutsealast motivatsiooni ja valmisolekut kutsestandardis ja õppekavas ettenähtud õpiväljundid omandada, tõendite, andmete ja tegevuste kaudu.

Õpilaskandidaatide hindamise kriteeriumid:

1. Vestlus ja/või kirjalik test  kutsesobivuse selgitamiseks;

2. Komisjonil on õigus kutsesobivuse hindamiseks anda kandidaadile täitmiseks teste või praktilisi ülesandeid.

Vastuvõtukomisjon määrab õpilaskandidaadile vestluse toimumise kuupäeva, kellaaja ja ruumi ning annab sellekohase kirjaliku meelespea. Vestlusele ja testimisele lubatakse ainult need õpilaskandidaadid, kes on esitanud käesoleva korra kohaselt kõik nõutud dokumendid ja andmed

Õpilaskandidaatide hindamisel saadud punktid kannab vastuvõtukomisjon SAIS-i kümne tööpäeva jooksul arvates viimase hindamise toimumise päevast. Õpilaskandidaatide sooritatud testid ja vestluste protokollid asuvad vastava õppevaldkonna juhi juures kuni esimese õppeaasta lõppemiseni, seejärel need hävitatakse või kustutakse.

4. ÕPILASKANDIDAATIDE PINGEREA AVALDAMINE JA ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide hindamise tulemuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea ning märgib kooli siseveebis õpilaskandidaadi andmetesse otsuse „vastu võetud“ või“mitte vastuvõetud” ning avalikustab pingerea kodeeritult kooli infostendil ja kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee.

Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli vastuvõtukalendris määratud  tähtajaks SAIS-s või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja. Õppeinfosüsteemi spetsialist registreerib õpilased Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

5. ÕPPIJA VASTUVÕTMINE ÕPPETÖÖ KESKEL

Alanud õppetööga õppekavale õppeaasta keskel vastuvõtmine on võimalik vabade õppekohtade olemasolul ja erialajuhi nõusolekul. Õppekohale kandideerimine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra punktis 2 loetletud dokumendid. Õpilaskandidaadi hindamine ja vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

6. VAIDLUSTAMINE

Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.