Vastuvõtt

Erialade tutvustus


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.


Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.

Keevitus- ja metallitöö, tase 4 UUS!

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase ÕppekeelÕppekava kood
ÕppeliikKutsekeskharidus-õpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase 4.tase Õppekeeleesti (vene keel emakeel) Õppekava kood219865
ÕppeliikKutsekeskharidus-õpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase 4.tase Õppekeeleesti (eesti keel emakeel) Õppekava kood219865

Õppekava tutvustus

Toetamaks metallitöö õppijaid erialavaliku juures ongi loodud täiesti uus õppekava – keevitus- ja metallitööd. Õpingud sellel kutsekeskhariduse õppekaval kestavad kolm aastat. Esimesel õppeaastal õpitakse kõiki alusteadmisi ja baasoskusi, mida on tarvis keevitajal, treialil, freesijal või lukksepal. Esimesel aastal saadakse põhjalikud teadmised masinaehitusest ja metallitööde alustest. Õpitakse selgeks metallitöö materjalid ja joonestamine, omandatakse head teoreetilised teadmised keevitustööde tegemiseks, metallide treimise ja freesimise ning lukksepatööde vallas. Teoreetilist õpet toetab baasoskuste praktiline õppimine ja harjutamine kooli õppetöökodades. Eriala kõrval õpitakse üldaineid ning erialateadmisi ja -oskusi laiendavaid valikaineid. Esimene õppeaasta on mitmekesine ja põnev aeg, mil õppija kujundab oma kutse-eelistuse. Esimese õppeaasta lõpuks on aeg teha otsus ning valida endale kõige enam meeldiv ja sobiv eriala, millele keskendumine algab teisel õppeaastal. Teisel õppeaastal omandab õppija valitud kutsealal põhjalikud teadmised ja oskused ning valmistub kolmanda õppeaasta ettevõtte praktika tegemiseks valitud erialast lähtudes kas keevitaja, treiali/freesija või koostelukksepa ametikohal.

Tööks vajalikud isikuomadused

Kutseoskused omandanud keevituse- või metallitöö spetsialist peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega.  Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus.

 

Töökeskkond

Keevitaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tööl  võib olla korraldatud ka vahetustega töötamine. Töö on mõõduka tempoga, tööülesanded vahelduvad. Keevitaja  peab olema valmis töötama ebamugavas või sundasendis, taluma temperatuurikõikumisi, kõrgusi, vibratsiooni, müra ja tolmu. Töö võib toimuda ohtlikes keskkondades, nt mahutites, ehitus- või tööstusobjektil kõrgustes jne. Ta peab tundma kutsealast ohutustehnikat, elektriseadmete kasutamisega kaasnevat ohutustehnikat, kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevaid kahjulikke toimeid inimorganismile (põletusoht, nägemiskahjustused  jne). Keevitamisel eralduvad gaasid ja töökeskkonnas olev kivi- ja metallitolm võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Metallitööde tegemisel võib töötempo periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas. Töökeskkonnas esineb metallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.

Töövahendid ja õppetöökojad

Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaasilõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi käsitööriistu (frees, meisel, haamer, käi jne) ning abivahendeid (rakised, pöördlauad, mehhaniseeritud keevitusseadmed, söeelektroodid jne) ja mõõteriistu (šabloonid, nurgik, mõõdulint, nihik jne).  Kooli õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna keevitaja eriala omandamiseks.   Keevitustööde õppimiseks on kaasaegsed  seadmed

 • Keevitussimulaatorid
 • Käsikaarkeevitusagregaadid
 • MAG (poolautomaatkeevitus) ja TIG keevitusagregaadid
 • Keevitusautomaadid
 • Lõikepingid, valtspingid, toruvaltspingid
 • Erinevad käsitööriistad
 • Materjalide töötlemise ja ettevalmistamise ruumid.
 • Arvutiklass
 • APJ trei- ja freespinkide õppetöökoda ja õppeklass
 • Kaasaegne, käsijuhtimisega trei- ja freespinkide õppeklass
 • Materjalide ettevalmistamise ruumid
 • Erinevad käsitööriistad
 • Mõõtevahendid

Tööohutus

Tervist ja keskkonda säästev töökultuur kuulub õppimise ja metallitöö juurde.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud erialale vastavad tööriided, peakate, turvajalatsid ning nõuetekohane professionaalse keevitaja kaitsemask.   Vastavalt töö iseloomule on kohustuslik kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

Õppetöö korraldus

Õppekavast (kood 219865) ja õppetöö korraldusest antakse põhjalik ülevaade õppeaasta esimestes tundides.

Enn Helemäe